Český rybářský svaz

 • Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.
 • Provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí.
 • Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů.
 • Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
 • Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.
 • Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
 • Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních.
 • Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí.
 • Svaz a jeho organizační jednotky mohou též provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 • Historie lipenské organizace

  Řeka Bečva, která se pyšnila před léty křišťálovou vodou a nesmírným bohatstvím ryb, dala podnět k vytvoření Rybářského spolku v Lipníku nad Bečvou. Je to již 90 let, kdy tento spolek vznikl. Od prvopočátku své existence navazoval na tradice českého rybářství. Vycházel z jeho zkušeností a kultivoval tradice českého rybářství. Na schůzi dne 26. ledna 1920 byla mezi podepsanými ujednána smlouva za účelem vytvoření spolku k pěstování a lovení ryb v řece Bečvě. Podepsaní tvořili spolek pro lovení ryb a korýšů v řece Bečvě a jejich přítoků. Spolek měl trvati 3 roky, t. j. od 1. ledna 1920 do 31.12.1922. Po této době se mohl buď obnovit nebo rozpustit. Správu spolku vedl výbor zvolený valnou hromadou.Činné členstvo spolku tvořili : Kunovský František - předseda, Dvořák Antonín - náměstek, Kopřiva Viktor - pokladník, Novotný Miloš - jednatel, Langer Jan - rybmistr a další. Touto smlouvou začala slavná éra lipenských rybářů.90. výročí nás nabádá k zamyšlení. Prožili jsme léta dobrá, horší, lehká, těžká i velmi těžká, ale vždy byla velká snaha sloužit rybářům a jednotě svazu. Do dnešních dnů svaz dospěl v dobré formě. Přes všechna úskalí a společnou prací se dařilo překonat různé překážky. Jsme přesvědčeni, že tomu bude i nadále.Pokud bychom chtěli seznámit širokou veřejnost s celou historií činnosti Rybářského spolku, dnešního Českého rybářského svazu, místní organizací Lipník nad Bečvou, museli bychom vycházet z dochovaných záznamů v kronice, v níž je zachycena činnost vzniklého spolku od jeho prvopočátku až po současnost. Tímto chceme jen vzpomenout záslužnou práci desítek dobrovolných funkcionářů rybářské organizace a stovek obětavých členů, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportovního rybářství v Lipníku nad Bečvou a okolí. Svou činností především dbáme o naše vody. Bohatě a s rozvahou provádíme zarybňování sportovních revírů, chráníme vody před znečištěním, tím plníme odkaz našich zakladatelů a jejich následovníků. Díky tomu se nám tyto vody zpětně odměňují krásnými a nezapomenutelnými rybářskými zážitky. Neděje se to samo sebou, je to dílo všech členů a příznivců místní organizace v Lipníku nad Bečvou.K Vám, kamarádi, přátelé rybáři a další příznivci rybářství, směřují srdečná poděkování. Přejeme Vám, ať Vám pracovní elán stačí na hodně dlouho a naše vody ať se Vám odměňují radostí a bohatstvím rybářských zážitků. Ať ve Vašich domovech vždy dominuje zdraví, radost, úspěchy a pohoda.
  Více zde: https://rybari-lipnik.webnode.cz/o-nas/